Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam - fiziskajai personai - informācija par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

Privātuma politikas darbības sfēra
Šo Privātuma politiku uzņēmums piemēro, veicot personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā pašājās interneta vietnēs www.adascentrs.lv nodoto personas datu apstrādi. Uzņēmums nodrošina, ka jūsu personas dati tiek aizsargāti, šajā politikā aprakstītie noteikumi un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679.Uzņēmujms apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats
Uzņēmums var jūsu sniegtās personas datus šim nolūkam:
Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

Lai klients preču un pakalpojumu rezervāciju, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piešanas pamata);
Preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);

Preču un pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);

Lai ātri un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

Lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu interneta vietnēm, produktu un pakalpojumu izmantošanu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

Jūsu personas datus mēs ievākt vairākos veidos. Personas datus, kurus mēs apstrādājam, jūs mums sniedzat, sadarbojoties ar mums (piemēram, aizpildot mūsu tiešsaistes veidlapas, saņemot informāciju par mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumu un par tiem vai arī apmeklējot mūsu apkalpošanas centru). Jūsu personas datus varam ievākt arī no ārējiem, piemēram, publiski pieejamiem avotiem. Personas dati, kurus mēs ievācam, ietilpst, piemēram, šādas datu kategorijas:

Personas dati, piemēram, vispārīgs vārds, uzvārds;
kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs.
informācija, kas saistītas ar saistībām ar klientiem, piemēram, saziņu ar klientiem, klientu kontaktinformāciju, un atsauksmes, izpēti par mūsu pakalpojumu kvalitāti, rēķinu un kredīta informāciju;

Apstrādes principi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, līgumiskie pamatdati, līguma uzskaites un noteiktos datus, kas ir personas identitātes izpausme.

Mēs savācam, apstrādājam un izmantojamas personas datus (tostarp arī IP adreses) tikai tad, ja tam ir noteikts juridiskais pamats vai arī esat mums devis piekrišanu personas datu apstrādei vai izmantošanai šajā jautājumā, piemēram, veicot reģistrāciju.

Personas datu saņēmēju kategorijas
Personas dati var tikt nodoti trešām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā politikā noteikto mērķii, un ciktāl Uzņēmumam ir tiesības vai ir pienākums darīt saskaņā ar likumu vai ar Jums noslēgto līgumu:
Valsts institūcijām tikai likumu un valsts normatīvo aktu prasību izpildei;
Organizācijām un institūtiem, uzņēmumu līguma izpildes ietvaros;

Atsevišķos gadījumos par personām, kas attiecas uz tiem, var piesaistīt tikai tādus pakalpojumu sniedzējus, kuri izmanto tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē uzņēmuma datu subjektu tiesību aizsardzības atbilstoši normatīvo aktu.

Personas datu glabāšanas ilgums
Personas dati tiek vākti un ierobežoti tikai iepriekš definētiem mērķiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku novērsti, Uzņēmuma interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamās likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datuma termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personas dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kas ir ierobežota tikai tie darbinieki, kuri ir pilnvaroti, vai šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem, kas tiek atbilstoši apmācīti, lai aizsargātu datu subjekta tiesības.

Datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības saņemt no Uzņēmuma apstiprinājuma par to, vai tiek vai netiek apstiprināti Jūsu personas dati, un vien jūsu rīcībā jau nav attiecīgo informāciju. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī jebkuru brīdi atsaukt piekrišanu, ierobežojot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana (uzrakstiet mums info@adascentrs.lv). Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Informācijas drošība
Uzņēmums īsteno un uztur administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtās personas datus nejauši vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi ticamo personu datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai izsniegšanu.

Spēkā stāšanās datums
Uzņēmums patur nekādas tiesības laikā šo Privātā politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Maksājumi e-veikalā tiek apstiprināti, izmantojot Makekommerce.lt platformu, kuru vada Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Igaunija, reģ. Nr.: 12268475), tāpēc jūsu personas informācija, kas nepieciešama aizpildīšanai un apstiprināšanai, tiks pārsūtīta uz Maksekeskus AS.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai

Nodod Uzņēmuma savus personas datus, Jūs piekrītat šīm Privātuma politikas noteikumiem.
Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri par šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par situāciju Privātuma politikas pārkāpumiem Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli info@adascentrs.lv

Saziņas veidlapa