Privātuma politika – adascentrs.lv

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam - fiziskajai personai - informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

Privātuma politikas darbības sfēra
Šo Privātuma politiku uzņēmums piemēro, veicot personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā esošajās interneta vietnēs www.adascentrs.lv nodoto personas datu apstrādi. Uzņēmums nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679 prasības.Uzņēmujms apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats
Uzņēmums var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:
Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

Lai nodrošinātu ērtu preču un pakalpojumu rezervāciju, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
Preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);

Preču un pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);

Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

Lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu Interneta vietnes, produktu un pakalpojumu izmantošanu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

Jūsu personas datus mēs varam ievākt vairākos veidos. Personas datus, kurus mēs apstrādājam, jūs mums sniedzat, sadarbojoties ar mums (piemēram, aizpildot mūsu tiešsaistes veidlapas, saņemot mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumus un informāciju par tiem vai arī apmeklējot mūsu apkalpošanas centrus). Jūsu personas datus varam ievākt arī no ārējiem, piemēram, publiski pieejamiem avotiem. Personas datos, kurus mēs ievācam, ietilpst, piemēram, šādas datu kategorijas:

vispārīgi personas dati, piemēram, vārds, uzvārds;
kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, adrese un tālruņa numurs.
informāciju, kas saistīta ar attiecībām ar klientiem, piemēram, saziņu ar klientiem, klientu kontaktinformāciju, atbildes un atsauksmes, izpēti par mūsu pakalpojumu kvalitāti, rēķinu un kredīta informāciju;

Apstrādes principi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, līgumiskie pamatdati, līguma uzskaites un maksājuma dati, kas ir personas identitātes izpausme.

Mēs savācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (tostarp arī IP adreses) tikai tad, ja tam ir likumā noteikts juridiskais pamats vai arī ja esat mums devis piekrišanu personas datu apstrādei vai izmantošanai šajā jautājumā, piemēram, veicot reģistrāciju.

Personas datu saņēmēju kategorijas
Personas dati var tikt nodoti trešām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl Uzņēmumam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar likumu vai ar Jums noslēgto līgumu:
Valsts institūcijām tikai likumu un valsts normatīvo aktu prasību izpildei;
Organizācijām un institūcijām, uzņēmumiem līguma izpildes ietvaros;

Atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti tikai tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas datu glabāšanas ilgums
Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, Uzņēmuma interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības saņemt no Uzņēmuma apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati, ja vien Jūsu rīcībā jau nav attiecīgā informācija. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana (uzrakstiet mums info@adascentrs.lv). Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Informācijas drošība
Uzņēmums īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Spēkā stāšanās datums
Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā šo Privātuma politiku mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Maksājumi e-veikalā tiek apstrādāti, izmantojot Makekommerce.lt platformu, kuru vada Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Igaunija, reģ. Nr .: 12268475), tāpēc jūsu personas informācija, kas nepieciešama maksājuma aizpildīšanai un apstiprināšanai, tiks pārsūtīta uz Maksekeskus AS.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai

Nododot Uzņēmuma savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.
Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri par šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli info@adascentrs.lv

Sazinieties ar mums